૧૦૧-ગારીયાઘાર વિઘાનસભા મતદાર વિભાગ (મહુવા તાલુકો)

  • દરેક કર્મચારીએ નિયત થયેલાં સ્થળેથી સવારે ૦૪:૪૫કલાકે આવી જવાનું રહેશે.
  • સવારે ૦૫:૦૦કલાકે બસ ઉપડી જશે.

અ.નં. નિયત સ્થળ રૂટ સુપરવાઈઝરની વિગત

પારેખ કોલેજ, મહુવા ૧) રાજ રાજ્યગુરુ, મો.નં.૯૪૨૯૩૦૪૭૦૭ ૨) વિજયસિંહ ચાવડા, મો.નં.૯૨૭૫૩૩૭૫૪૬

૩) સોલંકી પરેશભાઇ, મો.નં.૯૮૯૮૬૭૫૦૨૧ ૪) જગદિશભાઇ વંકાણી, મો.નં.૯૬૬૪૬૪૦૪૩૫
ઉગણવાણ ચોકડી, મોટા ખુંટવડા

મોટા આસરાણા ચોકડી

પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં આવેલ મેદાન, બગદાણા

૧) ભરતભાઇ લાઘવા, મો.નં.૯૪૨૮૮૧૦૫૮૨

૨) શંભુભાઇ બાંભણીયા, મો.નં.૯૮૯૮૫૫૨૬૮૧

૩) હિંમતભાઇ બાવળીયા, મો.નં.૯૭૧૨૧૭૨૫૭૦

ફોર્મ ભરવાનો નમૂનો:

 

નીચે મુજબ લિંક ખોલી ફોર્મ સબમીટ કરવાનું રહેશે.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOs2fVMpBwjb8CD25S-bjCzxvjF8TdBeAWFv2Ehm4S_y8rag/viewform?usp=sf_link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *