જયા એકાદશી વ્રત કથા (Ekadashi Mahima)

મહા (માઘ) મહિનાના શુકલ પક્ષમાં જે એકાદશી આવે છે એનું નામ “જયા” છે. તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે…